Ny viden
4.3.2024

Elevernes trivsel begynder hos ledelsen

I undersøgelsen til sin diplomopgave fandt viceskoleleder Peter Moll Hjort ud af, hvor stor indflydelse ledelsens engagement har for elevernes trivsel. Kerneopgave skal være tydelig defineret, og kravene til vejlederne konkretiseret, var nogle af resultaterne.

Hør historien i Plenum Lyd

At øge trivslen blandt eleverne har fyldt meget både blandt ledelsen og medarbejderne på Holbergskolen i Sorø Kommune, siden skolen i en trivselsmåling i november 2022 skrabede bunden. Derfor var det oplagt for viceskoleleder Peter Moll Hjort at bruge sin diplomopgave til at undersøge, hvordan de på Holbergskolen kunne skabe øget trivsel blandt eleverne, og hvordan han som leder kunne understøtte dette arbejde.
Under overskriften ”Styrket elevtrivsel i folkeskolen” fandt han interessante koblinger mellem elevtrivsel, lærertrivsel og undervisning via fagportaler. Helt konkret var viden fra diplomopgaven med til, at Holbergskolen på meget kort tid gik fra at ligge blandt de laveste 10 % i trivselsmålingen til at ligge meget tæt på landsgennemsnittet.

Hvorfor har du valgt netop dette emne?

I oktober/november 2022 dumpede en rigtig dårlig trivselsmåling uventet ned på skolen, hvor vi lå som den næstdårligste i Sorø Kommune. I ledelsen prøvede vi at finde ud af, hvad vi kunne gøre for at øge trivslen. Efter nogle uger blev det klart for mig, at jeg ville skrive min opgave om skolens trivsel, fordi det alligevel ville være det, som ville optage mig hen over foråret. At vælge det emne gjorde, at min diplomopgave blev meget relevant.

Hvad er de vigtigste konklusioner?

Det skal være meget tydeligt fra ledelsens side, hvad der er vigtigst. Det viste sig, at det var mit engagement, der havde den største betydning. Lærerne var lidt usikre på, hvad der var det vigtigste på skolen. ”Vi skal så mange ting, vi kan ikke det hele, og vi famler lidt i blinde.” Det vigtigste for lærerne overhovedet var, da de fandt ud af, at jeg – og de andre i ledelsen – var meget optaget af at øge elevernes trivsel. Det betød, at de fandt ud af, at det var vigtigt. Derfor skal vi skal finde en vej, hvor alle ved, hvad ledelsen vil. Hvor det er skåret ind til benet. Kerneopgaven skal være tydelig.
For meget undervisning foregik online via portaler. Trivselsmålingen er inddelt i fire kategorier. En af dem, den faglige trivsel, var faldet og faldet hos os gennem mange år. Jeg havde en hypotese om, at det handlede om, at der var for meget undervisning på elevernes Chromebooks via fagportaler som Gyldendal, Alines, Clio med mere. I 2018, da meget undervisning foregik via portaler, begyndte trivselsmålingerne at falde. Da vi lukkede Chromebooksene og underviste mere praktisk orienteret, var det også med til at øge vores elevers trivsel.
Som leder skal jeg konkretisere kravene til vejlederne. Vores vejledere skulle sættes i spil for at skabe ensretning for, hvordan sørger vi for, at der er trivsel, og at alle udvikler sig fagligt.

Blå bog

Peter Moll Hjort

  • Viceskoleleder, Holbergskolen, Sorø Kommune
  • Afsluttet diplomuddannelse i ledelse med retning skoleledelse i juni 2023
  • Diplomopgave: Styrket elevtrivsel i Folkeskolen
Hvad har overrasket dig undervejs?

Min opgave havde fra starten en klar rød tråd. Og det handlede ikke om mit engagement. Jeg troede bare, at vi på skolen havde en udefineret og utydelig kerneopgave. Men allerede i første fokusgruppeinterview kom det frem, at min interesse og engagement var det vigtigste overhovedet. Læreren sagde: ”Lige pludselig siger du, Peter, at vi skal bruge tid på trivsel, at det er afgørende, at vores elever trives, så nu tør vi give slip. Det har vi ikke turdet tidligere, vi har bare haft fokus på de faglige krav, de nationale test, at vi skulle det ene og det andet. At du har vist en oprigtig interesse, har været afgørende.” En anden sagde: ”Når vi kan mærke på dig, at det er vigtigt, bliver det også vigtigt for os.” Det var det, der kom allermest bag på mig og gav min opgave en ny vinkel.
Efterfølgende fortalte min vejleder mig om Lonnie Halds teori om produktbegær: ledelsens engagement og interesse (begær) på kerneopgaven. At det er det afgørende for, om man lykkes med noget. Derfor ændrede min opgave retning omkring påske 2023, da jeg begyndte på analysedelen og fandt ud af, hvor vigtig ledelsens engagement var.

Hvad kan du konkret bruge din nye viden til i dit job som skoleleder?

Ved at lave forskellige tiltag gik vi på relativ kort tid fra at ligge blandt de laveste 10 % til at komme tæt på landsgennemsnittet (fra 3,3 til næsten 3,6). Det viste den næste trivselsmåling fra uge 10 i marts 2023. Det var lidt skræmmende, at vi ved at sætte fokus på det kunne ændre elevernes trivsel. Trivsel er jo trods alt det vigtigste. Man tænker helt naturligt, at det jo er lærerne, der står for det ude i klasserne, men at rette fokus på det er lederens opgave.

Hvilke tiltag indførte i?

Vi indførte blandt andet trivselstorsdage med lærerne med fokus på børnenes trivsel og med forskellige dagsordener. Jeg havde brugt rigtig meget tid på at analysere alle data fra trivselsmålingerne – fra de første trivselsmålinger i 2015 til den sidste i efteråret 2022. Især den faglige trivsel havde en nedadgående kurve. Det bandt jeg sammen med indtoget af online portaler i undervisningen. Jeg spurgte elevrådet, som også mente, at eleverne skulle lukke deres Chromebooks, og fortalte lærerne, hvad data og min analyse pegede på. Vi ideudviklede til praksisfaglig undervisning og et konkret treugers undervisningsforløb uden Chromebooks. Jeg tror måske, at undervisningsforløbet var det, der havde størst indflydelse på, at vores elevers trivsel blev øget. Fordi børnene opdagede fra den ene dag til anden, at der skete noget andet, end der plejede. Vi brugte også en trivselstorsdag på at forberede trivselsmålingen meget minutiøst, hvor læreren sad sammen med sin teammakker. Hvornår skulle testen foregå i den enkelte klasse, forklare uklare spørgsmål i testen for eleverne som for eksempel ”Har du tit ondt i maven?” Desuden blev der fulgt op på, om alle børn deltog, og i den nye måling havde cirka 98 % af vores børn taget testen.
Ideerne med konkrete tiltag fra vores torsdagseftermiddage, både praksisfaglighed og idebanken, kører vi videre med.
Når en skole ligger i blandt de nederste 10 %, som vi gjorde i målingen, skal man komme med en redegørelse. Og skolen kommer stort set altid under skærpet tilsyn. Vi lavede en redegørelse på 17 sider med udgangspunkt i mit arbejdsprojekt. På grund af alle vores tiltag og ideer slap vi for skærpet tilsyn. Vi ser spændt frem til resultatet i september på den nye trivselsmåling, der blev foretaget i januar 2024.

No items found.

Resumé

Diplomopgave af Peter Moll Hjort: Styrket elevtrivsel i Folkeskolen

Formålet med denne opgave har været at undersøge, hvordan vi kan skabe øget trivsel blandt eleverne på Holbergskolen, og hvordan jeg som leder kan understøtte dette arbejde.

De tre vigtigste konklusioner i opgaven er:

• Holbergskolen skal have en klar og tydelig defineret kerneopgave, så alle ved, hvad der er vigtigt for skolen

• Ledelsens engagement og interesse i elevernes trivsel er afgørende og spiller en stor rolle i forhold til at skabe øget trivsel

• Vejledere og resursepersoner skal sættes i spil i form af systematisk vejledning til alle lærere med et fokus på elevernes trivsel  

Mine empiriske data består af to fokusgruppeinterview. Et med fem lærere og et med skolens vejledere og resursepersoner. Derudover består mine empiriske data fra observationer af undervisningen og feltnoter fra samtaler.

Mine teorier består af ”Ledelse af kerneopgaven” af Sørensen med flere, Tine Murphys udlægning af Karl Weicks Sensemaking-teori og Wadels teori om, hvordan man som leder kan lede sine resursepersoner og vejledere.

Lonni Halls teori ”Affektiv ledelse” har stor indflydelse på dette projekts konklusion. Halls begreb produktbegær er et centralt omdrejningspunkt i projektet. Lærerne udtaler, at det vigtigste og mest afgørende for, at de nu retter blikket mod elevernes trivsel og fokuserer meget på det, er, fordi vi i ledelsen har produktbegær på elevernes trivsel. Dette gennem vores engagement og interesse i, at alle vores elever skal trives.

Læs flere artikler

Se oversigt over artikler